Parking Hotel Clara (0)

Địa chỉ đỗ xe

78 Angel Dimitrov str.,Sarafovo, 8016 Burgas, BG

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 212.416,56
3 jours ₫ 344.422,20
5 jours ₫ 410.562,24
7 jours ₫ 497.834,16
10 jours ₫ 594.711,48
15 jours ₫ 747.849,00