Parkgest Arcades (0)

Địa chỉ đỗ xe

Rue de Lausanne 11, 1201 Genève, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 08:00 - 12:00
  • 13:30 - 18:00
thứ ba
  • 08:00 - 12:00
  • 13:30 - 18:00
thứ tư
  • 08:00 - 12:00
  • 13:30 - 18:00
thứ năm
  • 08:00 - 12:00
  • 13:30 - 18:00
thứ sáu
  • 08:00 - 12:00
  • 13:30 - 17:30
thứ bảy
chủ nhật

Tarifs

1 jour ₫ 846.363,32
3 jours ₫ 1.551.666,08
5 jours ₫ 2.256.968,84
7 jours ₫ 2.962.271,61
10 jours ₫ 4.020.225,75
15 jours ₫ 5.783.482,66

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau