Mille Miglia Park Porto (0)

Địa chỉ đỗ xe

Via Paolo Lembo, 22, 70124 Bari, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:30
thứ ba
  • 05:00 - 23:30
thứ tư
  • 05:00 - 23:30
thứ năm
  • 05:00 - 23:30
thứ sáu
  • 05:00 - 23:30
thứ bảy
  • 05:00 - 23:30
chủ nhật
  • 05:00 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 256.970,00
3 jours ₫ 565.077,03
5 jours ₫ 770.910,00
7 jours ₫ 1.079.274,00
10 jours ₫ 1.541.820,00
15 jours ₫ 2.312.730,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau